Algemenevoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van:        Cremonini V.O.F handelend onder il Limone Lochtersweg 59-10 7442BN    Nijverdal – NEDERLAND

Artikel 1.

In deze voorwaarden wordt Cremonini V.O.F. handelend onder de naam il Limone aangeduid met "opdrachtnemer" en degene die de opdracht verstrekt als "opdrachtgever". Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveranties. Mondelinge en telefonische afspraken dienen door de opdrachtnemer schriftelijk te zijn bevestigd om voor opdracht­nemer bindend te kunnen zijn. Slechts indien op­drachtnemer zich daarmede schriftelijk ak­koord heeft verklaard, zijn afwijkingen van de bestaande voor­waarden bindend.

Artikel 2.

Alle aanbiedingen, prijsopgaven, periodieke opgaven van voor­waarden en levertijden zijn vrijblijvend.

Artikel 3.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten en gelden in Euro’s.

Artikel 4.

Bestellingen zijn terstond na verstrekking door opdrachtgever aan opdrachtnemer voor eerstge­noemde bindend. Opdrachtne­mer is echter eerst gebonden nadat en voor zover zij deze bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Toezeg­gingen en/of opdrachten van/aan vertegenwoordigers of andere ondergeschikten of agen­ten van opdrachtnemer, zijn slechts bindend voor opdrachtnemer indien zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5.

 1. Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na fac­tuurdatum, of anders overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd te alle tijde de gehele of gedeeltelijke vooruitbe­taling van het orderbedrag te vorderen.
 3. Ingeval van te late betaling is de opdrachtnemer van rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is ver­eist, over de door hem verschuldigde hoofdsom een rente ver­schuldigd van 1,5% per maand, respectieve­lijk ge­deel­te van de maand, vanaf de vervaldatum.
 4. Voor elke aanmaning/herinnering is opdrachtnemer gerechtigd € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor vervolgschade door te bereken.
 5. Indien de opdrachtnemer haar vordering ter incassering uit handen heeft gegeven is opdrachtgever haar door het enkel feit van niet tijdige betaling, zonder dat enige som­matie of ingebrekestelling is vereist, een niet voor rech­te­lijke mati­ging vatbare boete verschuldigd van 15% van de open­staande hoofdsom met een minimum van Euro 70,00. Deze boete is ver­schuldigd onverminderd een ver­oorde­ling van de opdracht­gever in de kosten van enige ge­rech­telijke proce­dure en onver­minderd het recht van op­dracht­gever te ei­sen.

Artikel 6.

Tot aan de volledige betaling van hetgeen opdrachtnemer uit welke hoofde ook van de opdracht­gever te vorderen heeft, blijft opdrachtnemer eigenaar van verkochte en geleverde goed­eren (verlengd eigendomsvoorbehoud). Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of als zekerheid in de ruimste zin voor derden te doen dienen. Evenmin is de opdrachtgever bevoegd de goederen te verwerken of de eigendom daarvan over te dragen, te verhuren of in bruikleen te verschaffen, anders dan overeenkomstig zijn nor­male bedrijf of de normale bestemming der goederen. In geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht de verkochte goederen zonder sommatie of ingebrekestellingen terug te nemen.

Artikel 7.

 1. Retourzendingen zonder voorafgegane schriftelijke toe­stemming van opdrachtnemer worden niet geaccepteerd.
 2. Reclame op de kwaliteit van geleverde goederen, eventuele vergissingen bij de samenstelling van de zending of de factu­ren, moeten om geldig te zijn binnen acht dagen na ont­vangst van de goederen c.q. de facturen met een uit­voerige schrifte­lijke omschrijving van de klacht en al­tijd onder ver­melding van de datum en nummer van de be­treffen­de factuur bij op­drachtnemer worden ingediend.
 3. Reclames ter zake van verborgen gebreken kunnen uitslui­tend schriftelijk geldend worden gemaakt binnen acht dagen nadat het gebrek aan opdrachtgever is gebleken of rede­lijker­wijs had kunnen blijken, onder vermelding van fac­tuur­datum en nummer.
 4. Reclames geven aan de opdrachtgever niet het recht zijn betaling op te schorten. Indien een reclame gegrond is, zal opdrachtnemer, naar haar keuze, de betreffende goe­deren of onderdelen of een billijke schadever­goeding betalen ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goede­ren, waarop de reclame betrekking heeft, met dien ver­stande dat eventuele voorrij- en loonkosten aan de op­dracht­gever in re­kening zullen worden gebracht.
 5. Tot verdere schadevergoeding en vergoeding van indirecte schade is opdrachtnemer niet gehouden.
 6. Schade ontstaan aan de goederen tijdens transport buiten Nederland naar plaats van bestemming is voor risico opdrachtgever.
 7. De doorverkoop en/of gebruik van de artikelen geschiedt op risico van de opdrachtgever.

Artikel 8.

Overschrijding van de levertijd of afwijking van door op­drachtgever verstrekte modellen c.q. specificaties geeft op­drachtgever geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting jegens opdrachtnemer. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden buiten wil en toedoen van op­drachtnemer van welke aard die ook zijn, waaronder ook te verstaan het in gebreke blijven van leveranciers jegens op­drachtnemer, waardoor naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer gerech­tigd de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en zulks zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 9.

Hoewel de door de opdrachtnemer te leveren goederen met gepas­te zorgvuldigheid worden ingekocht, aanvaardt opdracht­ne­mer geen enkele aansprakelijkheid voor de schade voor of aan op­drachtgever of derden of goederen van deze ontstaan, welke schade het gevolg mocht zijn van gebruik of werking van enige door opdrachtnemer geleverd goed, ook niet wanneer de schade het gevolg mocht zijn van enig gebrek aan het geleverde goed.

Artikel 10.

 1. Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer en overeenkomsten is, ongeacht de plaats van levering, uitsluitend Ne­der­land­se Recht van toepassing.

B.     Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding of overeenkomst, alsmede van even­tuele nadere overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de be­voeg­de Rech­ter in het Arrondissement Almelo, behoudens het recht van opdrachtnemer iedere zaak aanhangig te maken bij de Rech­ter die naar gewone bevoegd­heids­rege­ling ter zake be­voegd zou zijn.                               

 • "Real Italian taste, Real Italian coffee", caffe Agust
 • Ecologische en FairTrade koffie
 • Ecologische thee
 • Astoria en Wega, voor een perfecte espresso
 • Dr. Coffee koffiemachines
 • Santero 9*5*8 wijnen
il Limone
Lochtersweg 59-10
7442 BN Nijverdal
+31 (0)548-785329
info@il-limone.eu